O spoločnosti

Slovenská internistická spoločnosť (SIS) združuje lekárov v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a mnohých lekárov z ostatných subšpecializovaných odborov internej medicíny, ale aj lekárov v špecializačnej príprave týchto odborov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí v dnešnom období atomizácie medicíny považujú za nevyhnutné udržať si široký interdisciplinárny, „internistický nadhľad“ potrebný na komplexný prístup k pacientovi.     

Cieľom SIS je:

 

-     udržanie a ďalší rozvoj internej medicíny ako východiskového a zároveň cieľového odboru v komplexnej starostlivosti o každého pacienta

-     konfrontácia a interpolácia tohto rozvoja v kontexte jej vývoja vo svete, najmä aj prostredníctvom spolupráce s Českou internistickou spoločnosťou (ČIS) a Európskou federáciou internej medicíny (EFIM)

-     zabezpečenie kvalitného a dostupného špecializačného štúdia v odbore, ekvivalentného na jednotlivých školiacich pracoviskách, ako aj zvýšenie záujmu lekárov o špecializáciu v internej medicíne

-     zabezpečenie kvalitného postgraduálneho vzdelávania formou seminárov, kongresov a odborných článkov v Internej medicíne, oficiálnom časopise SIS ako aj iných odborných časopisoch, čo vyžaduje

-     prehlbovanie spolupráce s jednotlivými odbornými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou vnútorného lekárstva ako aj príbuznými odbormi a zároveň umožní

-     tvorbu spoločných odborných usmernení a určovanie odborných kompetencií pri manažmente pacientov z hľadiska internistu a jednotlivých špecialistov

-     hájenie profesných záujmov pracovníkov v odbore, vrátane ambulantných internistov s ich aktívnym zapojením do diania v spoločnosti formou Sekcie ambulantných internistov, s cieľom riešenia ich individuálnych problémov a napomáhať rozširovaniu ich kompetencií v liečebno-preventívnej starostlivosti

-     podpora mladých internistov formou organizovania Dní mladých internistov v spolupráci s ČIS, cestovných grantov na vzdelávacích akciách a kurzoch organizovaných EFIM a podpory Sekcie mladých internistov

OZNAMY MIRCIM 2017

Don’t miss the opportunity to attend the 3rd McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM 2017), taking place in the beautiful historic city of Kraków, Poland on May 12th and 13th, 2017!

The two-day course features lectures delivered by outstanding experts, from authors of clinical practice guidelines to researchers behind the breakthrough trials that shape the modern standards in medicine. For the first time, satellite events are available on May 11 (Thursday), including a conference on evidence-based medicine supervised by Professor Gordon Guyatt and a series of practical workshops for physicians. Great educational experience for doctors and students.

Visit www.mircim.eu for more information and to register!