O spoločnosti

Slovenská internistická spoločnosť (SIS) združuje lekárov v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a ostatných subšpecializovaných odborov internej medicíny, lekárov v špecializačnej príprave týchto odborov, ale aj mnohých lekárov z iných medicínskych odborov, ktorí aj v dnešnom období atomizácie medicíny považujú za nevyhnutné, udržať si široký interdisciplinárny, „internistický nadhľad“ potrebný na komplexný prístup k pacientovi     

Cieľom SIS je:

 

-     udržanie a ďalší rozvoj internej medicíny ako východiskového a zároveň cieľového odboru v komplexnej starostlivosti o pacienta

-     prehlbovanie tohto rozvoja aj prostredníctvom spolupráce s Českou internistickou spoločnosťou (ČIS) a Európskou federáciou internej medicíny (EFIM)

-     zabezpečenie kvalitného a dostupného špecializačného štúdia v odbore, ekvivalentného na jednotlivých školiacich pracoviskách, ako aj zvýšenie záujmu lekárov o špecializáciu v internej medicíne

-     zabezpečenie kvalitného postgraduálneho vzdelávania formou seminárov, kongresov a odborných článkov v Internej medicíne, oficiálnom časopise SIS ako aj iných odborných časopisoch

-     prehlbovanie spolupráce s jednotlivými odbornými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou vnútorného lekárstva ako aj príbuznými odbormi

-     tvorbu spoločných odborných usmernení a určovanie odborných kompetencií pri manažmente pacientov z hľadiska internistu a jednotlivých špecialistov

-     hájenie profesných záujmov špecialistov v odbore, vrátane ambulantných internistov s ich aktívnym zapojením do diania v spoločnosti formou Sekcie ambulantných internistov, s cieľom riešenia ich individuálnych problémov a napomáhať rozširovaniu ich kompetencií v liečebno-preventívnej starostlivosti

-     podpora mladých internistov formou organizovania Dní mladých internistov v spolupráci s ČIS, cestovných grantov na vzdelávacie podujatia organizované EFIM a podpory Sekcie mladých internistov

mircim 2023 1920x1080 1

OZNAMY