ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

 

Špecializačné štúdium v odbore Vnútorné lekárstvo na Slovensku sa realizuje na týchto akreditovaných vzdelávacích ustanovizniach:

 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Odborný garant: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

V. interná klinika LF UK a UNB - nemocnica Ružinov, Ružinovská 2, 826 06, Bratislava, tel 02/48 234 108, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity

Odborný garant: prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

I. interná klinika Dionýza Diešku SZU a UNB, NsP Ak. L. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava - Kramáre, tel 02/59 54 2256, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

I. interná klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, tel 043/42 03 485, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

II. interná klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. 055/640 3527, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Špecializačné štúdium vo Vnútornom lekárstve trvá najmenej 5 rokov. Začína sa spoločným internistickým kmeňom (24 mesiacov), na ktoré nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium vo vnútronom lekárstve (36 mesiacov).

 

Zaradenie a priebeh špecializačného štúdia upravuje Nariadenie vlády SR č. 379/2015 z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.  nadobúda  účinnosť 1. januára 2016.

V zmysle § 70 ods. 7 uvedeného nariadenia vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo  k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia. Prijatie žiadosti o zaradenie je vždy do 30. septembra alebo do 31. januára.

V zmysle § 71a  do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti 4 A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.

mircim 2023 1920x1080 1

OZNAMY