Šecializačné štúdium v odbore Vnútorné lekárstvo

 

Špecializačné štúdium v odbore Vnútorné lekárstvo na Slovensku sa realizuje na týchto akreditovaných vzdelávacích ustanovizniach:

 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Špitálska 23, 813 72 Bratislava, tel 02/59 357 111

Odborný garant: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

V. interná klinika LF UK a UNB - nemocnica Ružinov, Ružinovská 2, 826 06, Bratislava, tel 02/48 234 108

 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity

Limbova 12, 833 03 Bratislava, tel 02/59 370 350

Odborný garant: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS

I. interná klinika Dionýza Diešku SZU a UNB, NsP Ak. L. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava - Kramáre, tel 02/59 54 3256

 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

I. interná klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, tel 043/42 03 485

 

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel 055/642 81 51

Odborný garant: prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD, FRCP

IV. interná klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel 055/615 2249

 

Špecializačné štúdium vo Vnútornom lekárstve trvá najmenej 5 rokov. Začína sa spoločným internistickým kmeňom (24 mesiacov), na ktoré nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium vo vnútronom lekárstve (36 mesiacov).

 

Zaradenie a priebeh špecializačného štúdia upravuje Nariadenie vlády SR č. 379/2015 z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.  nadobúda  účinnosť 1. januára 2016.

V zmysle § 70 ods. 7 uvedeného nariadenia vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo  k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia. Prijatie žiadosti o zaradenie je vždy do 30. septembra alebo do 31. januára.

V zmysle § 71a  do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti 4 A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.

OZNAMY MIRCIM 2017

Don’t miss the opportunity to attend the 3rd McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM 2017), taking place in the beautiful historic city of Kraków, Poland on May 12th and 13th, 2017!

The two-day course features lectures delivered by outstanding experts, from authors of clinical practice guidelines to researchers behind the breakthrough trials that shape the modern standards in medicine. For the first time, satellite events are available on May 11 (Thursday), including a conference on evidence-based medicine supervised by Professor Gordon Guyatt and a series of practical workshops for physicians. Great educational experience for doctors and students.

Visit www.mircim.eu for more information and to register!